Affirmation Train: The month of February is on KingsChat Web

The month of February is our month of Prophecy! So what are you going to do with the word of the month? Watch as Pastor Chris teach on what we have to do with prophecy. http://bit.ly/2dZqtLQ #Globalcommunionservice #iflourish #TheYearOfFlourishing #AffirmationTrain #LuxuriantGrowth #SignificantAttainment #PersistentProductivity #RhapsodyOfRealities

Affirmation Train avatar picture

The first and most important aspect of preparing your mind to glorify God is its renewal.

The exciting thing about the mind is that its contents and processes can be managed.

Mimshach's Spirit filled song to overwhelm your spirit, soul & body with God's love💖. Download here👉https://kingscloud.co/k/6ab1j5s #smcgh

Your spirit has the capacity to control your mind.

When you focus your mind on spiritual things, you will have life and peace.

https://kingsch.at/p/qk385xw Prayer at 12noon and 10pm (Local/GMT) - Mon Feb 6 @PastorChris: We had a wonderful time yesterday at our February Global Communion Service. This month is for us a month of prophecy, and many are being ushered into a new phase in the christian journey, to create, orchestrate and make things happen through prophecy. Remember the 3 points shared in getting yourself to the inspiration mode to prophesy: 1. Meditate on the Word. 2. Pray in the Spirit. 3. Talk the known to the unknown. Take some time to review your notes and see highlights of the service on the Loveworld News app or visit http://loveworldnews.com At 12noon and 10pm (Local/GMT), we'll pray mostly in the spirit, glorifying the Lord for the direction of the Spirit given to us for the month. Pray fervently, and be filled with the Spirit; prophesy and speak the Word with faith, giving thanks to God in the name of the Lord Jesus. God bless you. # #LMAMINT #LMAMUK #LMAMEU #LMAMUS #MonthOfProphecy #MyYearOfFlourishing

Pastor Chris: Global Prayer Network. SHONA... Munamato Wa12 Masikati, Na10 Manheru, WeMusi WeMuvhuro, 6 Kukadzi, watinotungamirirwa naMufudzi Chris Nezuro takanga tiine shumiro YeKudya Muviri WaKristu. Takanga takabatana machechi edu ose pasi rose. Takava nenguva yakanaka chaizvo. Kwatiri, mwedzi uno Mwedzi WeKuprofita. Vakawanda vari kupinzwa mumwaka mutsva wehupenyu hwavo hweChikristu. Izvi zvichaita kuti vagone kushandisa chiprofita kugadzira zvinhu muhupenyu hwavo, pamwe nekusika zvinhu zvitsva. Asi chiprofita chinouya kana wasundwa. Ndakakupai zvinhu zvitatu zvaungaita kuti usundwe kutaura chiprofita. Zvinhu izvi ndezvinoti: 1. Kufungisisa, uchidzeya Shoko raMwari mumoyo mako 2. Kunamata mumweya, nendimi 3. Kutaura Shoko raMwari rakanyorwa. Unozopedzisira wava kutaura shoko rechiprofita Tichanamata nenguva dza12 masikati, na10 manheru. Tichanamata kwezvinhambo gumi nezvishanu panguva idzi. Tinoda kunyanya kunamata nendimi. Mwari vakatiratidza kuti tichafamba sei mumwedzi uno. Saka tinoda kuvatenda nokuda kwaizvozvo. Unamate zvine shungu, kuti uzadzwe naMweya Mutsvene. Profita. Taura Shoko raMwari. Ritaure nerutendo, uchitenda Mwari, muzita raIshe Jesu Kristu

https://kingsch.at/p/289gev3

Whatever you want to accomplish in life, you must see it first and take possession of it from within; that is from your mind

Pastor Chris: Global Prayer Network. SHONA... Munamato Wa12 Masikati, Na10 Manheru, WeMusi WeMuvhuro, 6 Kukadzi, watinotungamirirwa naMufudzi Chris Nezuro takanga tiine shumiro YeKudya Muviri WaKristu. Takanga takabatana machechi edu ose pasi rose. Takava nenguva yakanaka chaizvo. Kwatiri, mwedzi uno Mwedzi WeKuprofita. Vakawanda vari kupinzwa mumwaka mutsva wehupenyu hwavo hweChikristu. Izvi zvichaita kuti vagone kushandisa chiprofita kugadzira zvinhu muhupenyu hwavo, pamwe nekusika zvinhu zvitsva. Asi chiprofita chinouya kana wasundwa. Ndakakupai zvinhu zvitatu zvaungaita kuti usundwe kutaura chiprofita. Zvinhu izvi ndezvinoti: 1. Kufungisisa, uchidzeya Shoko raMwari mumoyo mako 2. Kunamata mumweya, nendimi 3. Kutaura Shoko raMwari rakanyorwa. Unozopedzisira wava kutaura shoko rechiprofita Tichanamata nenguva dza12 masikati, na10 manheru. Tichanamata kwezvinhambo gumi nezvishanu panguva idzi. Tinoda kunyanya kunamata nendimi. Mwari vakatiratidza kuti tichafamba sei mumwedzi uno. Saka tinoda kuvatenda nokuda kwaizvozvo. Unamate zvine shungu, kuti uzadzwe naMweya Mutsvene. Profita. Taura Shoko raMwari. Ritaure nerutendo, uchitenda Mwari, muzita raIshe Jesu Kristu

KingsChat logo
Loading spinner