EMMANUEL OBANI: Am seated with Christ in on KingsChat Web

Am seated with Christ in the heavenly places

EMMANUEL OBANI avatar picture

Life is all about being #positive #cewarrizone

Thank you Pastor Lawrence Sir for making our lives with the Word! We are your children! #Zone2_YouthCamp

I flourish with maximum efficiency and impact....#I flourish

Waoooo! Just like yesterday.....God's faithfulness is ever sure.

I'm born of God, I had overcome the world #luxuriantgrowth #significantattainments #persistentproductivity #iflourishoneveryside

Updated her profile photo

NAMBYA... Unamato Nonshaji we Gumi ne shanu lyechikamu ne awa negumi nabili masikati akale negumi lye awa busiku. 1 BaTesalonika 5:18 inoti: " Bokani Mwali kuzwinhu zwose; nokuti yezwi ndizwo zwaanoda Mwali kuti muzwite muna Kristo Jesu" . Layijwa kunjinji mu Rhapsody IyeChokomende nasi kana ipyanga mu http://rhapsodyofrealities.org Nonshaji wose we Gumi ne shanu lyechikamu ne awa negumi nabili masikati akale negumi lye awa busiku tichanamata kasa - kasa nendimi akale tipa kuboka mwatishanganisila indima. Igole lyedu Lyoku Bhudilila. Zhaja myoyo uwo no lushanto akale nokubokesa neWhi akale noMpepo Nchena. Mwali bekukombolele.

updated his profile photo

Praying With Pastor Chris in Chichewa "kupemphera ndi Pastor Chris m'chichewa You can now receive prayer posts from Pastor Chris in Chichewa Language "tsopano mungathe kumalandira zopembedzera kuchokera kwa Pastor Chris m'chilankhulo cha Chichewa 1 Atesalonika 5:18 amati, "M'zonse yamikani; pakuti ici ndi cifuniro ca Mulungu ca kwa inu, mwa Kristu Yesu." Phunzirani zambiri mu Rhapsody walero kapena pangani download ku http://rhapsodyofrealities.org Kwa mphindi 15 pa 12 koloko masana ndi 10 koloko usiku, tipemphera makamaka mu malirime ndi kuyamika monga malemba atiuzira. Ndi chaka chathu chowala koposa. Dzadzani mitima yanu ndi chimwemwe ndi mayamiko kudzera mu mau ndi Mzimu Woyera. Mulungu akudalitseni #sazone3 #cesazone3 #pastorchris

Can't wait for this supernatural meeting #Save d date# #ceowerri #sevz1

KingsChat logo
Loading spinner