Pola: Onet.pl on KingsChat Web

Onet.pl

Pola avatar picture

https://kingsch.at/p/v9xyf62

I learnt not to fill my future with activities that are not productive. No procrastinations! I Stand &do what I must Do Now! #5daysofglory √

Can't wait for this supernatural meeting #Save d date# #ceowerri #sevz1

Praying With Pastor Chris in Chichewa "kupemphera ndi Pastor Chris m'chichewa You can now receive prayer posts from Pastor Chris in Chichewa Language "tsopano mungathe kumalandira zopembedzera kuchokera kwa Pastor Chris m'chilankhulo cha Chichewa 1 Atesalonika 5:18 amati, "M'zonse yamikani; pakuti ici ndi cifuniro ca Mulungu ca kwa inu, mwa Kristu Yesu." Phunzirani zambiri mu Rhapsody walero kapena pangani download ku http://rhapsodyofrealities.org Kwa mphindi 15 pa 12 koloko masana ndi 10 koloko usiku, tipemphera makamaka mu malirime ndi kuyamika monga malemba atiuzira. Ndi chaka chathu chowala koposa. Dzadzani mitima yanu ndi chimwemwe ndi mayamiko kudzera mu mau ndi Mzimu Woyera. Mulungu akudalitseni #sazone3 #cesazone3 #pastorchris

updated his profile photo

updated his profile photo

https://kingsch.at/p/ku8xayj

If u want 2 partner in hundreds of millions speak tongues of that amount. The #ewcavz4 Zonal Service was awesome. I'm increasing my tongues

https://kingsch.at/p/4azbjc1

Thank you so much sir for being an inspiration to me in the work of the ministry. I love you sir. Happy birthday. #BLWZONED

KingsChat logo
Loading spinner