Mubanda Andrew: Team #EWCA. The winning team on KingsChat Web

Team #EWCA. The winning team

Mubanda Andrew avatar picture

Pastor Chris: Global Prayer Network. SOUTHERN AFRICAN LANGUAGES. SHONA... Munamato Wenguva Dza12 Masikati, Na10 Manheru, WeMusi WeChitatu, 6 Zvita Ishe Jesu vakanga vachisiva kuti vakanga vasina zvivi. Asi vakaitwa chivi. Izvi ndizvo zvakaita kuti tive kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvatiri kudzidza muRhapsody ranhasi. Unogona kuwana Rhapsody iri panhare dzemazuva ano. Tine zvimwe zvidzidzo pamusoro penyaya iyi, nedzimwe. Zvinowanikwa mudura redzidziso dzaMufudzi Chris. Dura iri rinodaidzwa kuti Pastor Chris Digital Library. Unoriwana panhare dzemazuva ano. Ishe vane mashoko avakataura kuna Simoni Petro. Tinoawana muna Ruka 22:31-32. Vakati, "Simoni! Simoni! Tarira Satani wakakumbira kuti akuzungure sezviyo; asi ini ndakakukumbirira, kuti kutenda kwako kurege kupera ...". Tichanamata nenguva dza12 masikati na10 manheru. Tichanamata kwezvinhambo gumi nezvishanu panguva idzi. Tinenge tiri kunamata mumweya, neshungu. Tinenge tiri kunyengetereravo vamwe Vakristu. Ngatinyengeterere vaya vavo vari kutsauswa naSatani. Vari kutsausa nemiedzo yakasiyana siyana. Nyengetera kuti rutendo rwavo rurambe rwakasimba. Meso emweya yavo ngaavhenekerwe. Ngavabatisise basa ravakadanirwa kuita. Ngavararame neShoko raMwari. Ngavasakanganiswa nezvinhu zvenyika ino. Tinoda kuti vapedze mabasa avo nemufaro. Tinoda kuti vaunze mbiri kuna Baba, muzita raIshe Jesu Kristu. Ameni. Rangarira kuenda kuchechi nhasi. Asi kuda kwauri hakuna chechi yako. Ronga kuipinda pamhepo. Mwari vakuropafadze. MANYIKA... Munamato Wenguwa Dza12 Masikati, Na10 Manheru, WeMusi WeChitatu, 6 Zvita Ishe Jesu wakange wachiziwa kuti wakange wasina zviwi. Asi wakaitwa chiwi. Izvi ndizvo zvakaita kuti tiwe kururama kwaMwari. Izvi ndizvo zvatiri kufundiswa muRhapsody ranhasi. Unokona kuwana Rhapsody iri panhare dzemazuwa ano. Tine zvimweni zvidzidzo pamusoro penyaya iyi, ngedzimweni. Zvinowanikwa mudura redzidziso dzaMufundisi Chris. Dura iri rinodaidzwa kuti Pastor Chris Digital Library. Unoriwana panhare dzemazuwa ano. Ishe wane masoko awakabhuya kuna Simoni Petro. Tinoawana muna Ruka 22:31-32. Wakati, "Simoni! Simoni! Tarira Satani wakakumbira kuti akuzungure sezviyo; asi ini ndakakukumbirira, kuti kutenda kwako kurege kupera ...". Tichanamata nenguwa dza12 masikati na10 manheru. Tichanamata kwemaminiti gumi ngemashanu panguwa idzi. Tinenge tiri kunamata mumweya, ngeshungu. Tinenge tiri kunyengetererawo wamweni Wakristu. JNgatinyengeterere waye wawe wari kutsauswa naSatani. Wari kutsausa ngemiedzo yakasiyana siyana. Nyengetera kuti rutendo rwawo rurambe rwakasimba. Meso emweya yawo ngaavhenekerwe. Ngawabatisise basa rawakadanirwa kuita. Ngawararame ngeSoko raMwari. Ngawasakanganiswa ngezviroji zvenyika ino. Tinoda kuti wapedze mabasa awo ngemufaro. Tinoda kuti waunze mbiri kuna Baba, muzita raIshe Jesu Kristu. Ameni. Rangarira kuenda kuchechi nhasi. Asi kuda kwauri hakuna chechi yako. Ronga kuipinda pamhepo. Mwari wakuropafadze.

#EWCA #CEACCRAGHANAZONE #PASTORBIODUNLAWAL

Celebrating our President, mentor, father and life coach. #blwzonejcelebratesPastor #Pastorblwzonejlovesyou #Dec7inblwzonej

#EWCA #TEAMEWCA #CELEBRITYCHEFEWCA #PLO

#TEAMEWCA #EWCA #CELEBRITYCHEFTEAMEWCA

#Dec7, #CelebratingPastorChris, #CelebratingGodsGift     SUIGENERIS

Thank You Pastor Sir for giving our lives a meaning. We love you Sir! #blwzonejcelebratesPastor #Pastorblwzonejlovesyou #Dec7inblwzonej

#TEAMEWCA #EWCA #CELEBRITYCHEFTEAMEWCA

News Making #EWCA #TEAMEWCA #CELEBRITYCHEFEWCA #PLO

Celebrating THE Man of God to this generation. #blwzonejcelebratesPastor #Pastorblwzonejlovesyou #Dec7inblwzonej

KingsChat logo
Loading spinner