Christ Embassy Baltimore: πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready on KingsChat Web

πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready to pray with our Man of God Pastor Chris and Pastor Benny! β€œ.....The earnest (heartfelt, continued) prayer of a righteous man makes tremendous power available [dynamic in its working].” ‭‭James‬ ‭5:16‬ ‭AMPC‬‬ #GlobalDayofPrayer #CEBaltimore #USAR1Z1

πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready πŸ‡ΊπŸ‡Έ πŸ™πŸΎ We are ready

Updated his profile photo

Updated his profile photo

Pastor Samuel Adrian Losif Caba of The River of Revival Church, Romania, shares his expectations for the Global Day of Prayer with Pastor Chris and Pastor Benny Hinn. Watch this! Get your GDOP Avatar @ http://prayer.christembassy-ism.org/me #ism #GlobalDayofPrayer #PastorChris

A GLOBAL DAY OF PRAYER, A GLOBAL DAY OF RECEIVING ANSWERS!

South Sudan is Very Ready. #EWCAZ3 #SouthSudan #9PmEAT

LUO LANGUAGE TRANSLATION: Odiochieng ma Piny duto lemo kod jakwath Christ kod Jakwath Benny. Tich Abich dwe mar adek tarik pier ariyo kod abiriyo saa Achiel gi nus odhiambo Inyalo riwori kodwa koluwo Loveworld network, platform duto mag Rhapsody, kuende mag jo TNI kod ute mag Radio mag Loveworld, e Live TV manie Simbe mag lwedo, CEFlix app kod kuonde duto ma Loveword yudore kod kuonde ma ji chokore e internet.

God’s Final Word on Covid-19#SEVZ1

Say NO to fear #globaldayofprayer #photizocell #Ceasaba #sez2

I am supper ready for tomorrow with our dear man of God pastor chris and pastor Benny Hinn, it's going to be a time of change in the place of prayer. Thank you so much sirs #globaldayofprayer #Pastorchris #pastorbenny #blwcampusministryrocks

Updated her profile photo

KingsChat logo
Loading spinner