LoveWorld Radio: GET READY! It's Super Sunday on KingsChat Web

GET READY! It's Super Sunday with Pastor Ose Get ready to be elevated by the word Invite your friends and family. #PastorChrisonradioeverywhere

GET READY! It's Super Sunday

HBD Sis Jean. Thank you for being a great helper of the work. You keep flourishing on every side. I 💖💖 u dearly. #cebramptonwest #cecanada

updated his profile photo

SECTIONS OF OVERFLOW DURING THE SPECIAL SUNDAY SERVICE WITH OUR HIGHLY ESTEEMED REGIONAL PASTOR- REV. TOM AMENKHIENAN. #CEOWERRI #SEVZ1

Did u keep something very important and you can't find it ?SPEAK IN TONGUES and that thing will find u. thank u PST CHRIS 4 teaching me WELL

https://kingsch.at/p/um0ebb4

Pastor Chris:Global Prayer Network. NDAU... Kumbira pamwepo naMufundisi Chris mumukumbiro we12 masikati nenguvazve dza10 madeekoni Muvhuro - Ndira 16 Mwedzi waKukadzi uri kuuya nezvifumiso zvakanakisisa zveVaChumairi neVaFundisi veVhangeri mumishongano ichaitwa naPastor Benny Hinn muLagos, Nigeria nekuAccra, Ghana. Kuti mukwanise kunyoresa, ringirai pakhero inoti http//pastorchrisonline.org Tichakumbira muzvikamu zvemaminiti 15 panguva dza 12 masikati nenguvazve dza10 madeekoni. Tichakumbira zvakanyanya ngendimi itsva . Uyezve kumbirira nyika yako, uchishandisa mazwi auchapuwa ndiMweya Wakachena kukutungamirira. VaFiripi 2:9-10 inoronza yechiti, "Ndizvo Mwari wakamukudza kakurutu, akamupa zina riri padera pezina reshe, kuti ngezina raJesu mabvi eshe agwadame, evari mudenga nevari munyika nevari pashi penyika". Hareruyah. Mwari vakudakadzisei.

#SMCGhana #PstChrisPstBennyInGh #CeAccraGhanaZone #CeSomanya

I Don't Look Like What I Have Been Through. Our God Is A Bigger Than The Biggest and Greater Than The Greatest.

Amen!

updated his profile photo

KingsChat logo
Loading spinner