Vera Chibuzo: https://kingsch.at/p/v9xyf62 on KingsChat Web

https://kingsch.at/p/v9xyf62

Vera  Chibuzo avatar picture

LUXURIANT GROWTH CONFERENCE! what a life changing experience at upper erejuwa viewing centre... "kpakam"! #cewarrizone

I learnt not to fill my future with activities that are not productive. No procrastinations! I Stand &do what I must Do Now! #5daysofglory √

Can't wait for this supernatural meeting #Save d date# #ceowerri #sevz1

Praying With Pastor Chris in Chichewa "kupemphera ndi Pastor Chris m'chichewa You can now receive prayer posts from Pastor Chris in Chichewa Language "tsopano mungathe kumalandira zopembedzera kuchokera kwa Pastor Chris m'chilankhulo cha Chichewa 1 Atesalonika 5:18 amati, "M'zonse yamikani; pakuti ici ndi cifuniro ca Mulungu ca kwa inu, mwa Kristu Yesu." Phunzirani zambiri mu Rhapsody walero kapena pangani download ku http://rhapsodyofrealities.org Kwa mphindi 15 pa 12 koloko masana ndi 10 koloko usiku, tipemphera makamaka mu malirime ndi kuyamika monga malemba atiuzira. Ndi chaka chathu chowala koposa. Dzadzani mitima yanu ndi chimwemwe ndi mayamiko kudzera mu mau ndi Mzimu Woyera. Mulungu akudalitseni #sazone3 #cesazone3 #pastorchris

updated his profile photo

Onet.pl

LUXURIANT GROWTH CONFERENCE! what a life changing experience at upper erejuwa viewing centre... "kpakam"! #cewarrizone

updated his profile photo

https://kingsch.at/p/ku8xayj

LUXURIANT GROWTH CONFERENCE! what a life changing experience at upper erejuwa viewing centre... "kpakam"! #cewarrizone

KingsChat logo
Loading spinner