Bab$ $o Lanky: Updated his profile photo on KingsChat Web

Updated his profile photo

Updated his profile photo

VBOSUNU? TOTAL XPERIENCE no.

On this #IntlWomensDay, I salute your intelligence ma'am. Ur excellent eye for details is out of this world. πŸ˜‚ I love U Ma'am! 😍 #PSYRocks

Updated his profile photo

http://tpgproduction.com/album/love/ Direct link http://tpgproduction.com/wp-content/uploads/2017/03/Love-tpgproduction.com_.mp3

HAVE U HEARED?HAPENING LIVE IN #CEBENINZONE3UGBOWO.......ROCKINNNNNNNNG

The Healing School Magazine - March 2017 Edition. http://cehs.ch/?i=26512

Ndau: Mukumbiro Wenguva Dza12 Masikati, Nenguvazve Dza10 Madeekoni Muzuva ReChitatu, 8 Kurume. Vakawanda vanodira Mwari ngenjira dzevanozvitsarira. Asi pane njira Mwari yavanoda kudirwa nayo here? Funda nyaya iyi muRhapsody ranyamashi. Asi dangani ausati waa neRhapsody remwedzi uno, ritore pa: http://rhapsodydistribution.com/a/index.php?id=Cypriestking Rimweni Bhaibheri rinotipa VaEfesu 1:17-18 rechiti, "Ndinogara ndechikumbira kuba Mwari waMambo wedu Jesu Kristu, Baba veuthende hukuru, kuti vakupei mweya woungwaru nowokuoniswa pakumuziya. Ndinoshuwira kuti vakuite kuti ukone kuona zviri mumweya. Ndinoda kuti mukone kuona zvakafishwa. Muvhenekerwe madziso omwoyo wenyu kuti muziye biningidzo regonda rokumudaidza kwake, neroupfumi hwouthende hwenhaka yake kwavari vakacheneswa" (AMPC) Tichakumbira kwezvikamu gumi nezvishanu nenguva dza12 masikati, nenguvazve dza10 madeekoni. Tichanyanya kukumbira ngendimi. Pfungwa dzedu ngadzinge dzIri pandima iyi patinenge tiri kukumbira kudaro. Ronza kuti wakaitwa kuti ukone kuzwisisa kupona kwetakapuwa muna Kristu. Audarikwi ngezvifumiso zviri mukupona uku. Audarikwi ngenyasha dzirimwo. Nyasha idzi dzinoshamisa. Ronza kuti uri chapupu cheVhangeri. Uri chapupu chinokona mushando. Uthende hwaMwari hunoonekwa pauri. Hunoonekwa kweshe kwounoenda. Karakadza kuenda kuchechi nyamashi. Asi dangani kweuri ajuna chechi yako, ronga kuipinda pamhepo. Mwari vakufumise

Happy Wedding Anniversary To the OrhionπŸ’•πŸ’•

Happy Wedding Anniversary from the Diplomats Cell

Is another beautiful Wednesday Super Service. Hope to have a quality with God. #CEPHZONE 3 #CEADAGEORGEGROUP #CERUMUORLUMINI1CHURCH 1

KingsChat logo
Loading spinner