CE Port Harcourt Zone 2: "2 Days To Go!!! On on KingsChat Web

"2 Days To Go!!! On the Worship and Communion Service, Pastor Chris says ' Not only are we going to be together in an arena, but as we worship and as we pray, the glory of the Lord will fill the nation.".... Zimbabwe is ready!.... Are you ready? Share your expectations. #PastorChrisinZimbabwe #cephzone2 #followpastorchris"

Bro.Randolph

commented:

Wow it will be a great day

Gloria Isokariari

commented:

Waoh

Pastor Liz

commented:

Glory! Hallelujah! Praise the Lord!

Monique Bryan

commented:

What a moment to behold thank u pastor sir

Lucianodgreat

commented:

I am so so ready for my testimony...

Ojei Solomon

commented:

I am ready!

Jane Sunday

commented:

gloryyyyy

Timex Pekene

commented:

Pastor I am ready.

Boma Hart

commented:

Too ready!!

Moses Kentebe

commented:

Thank you pastor sir for this great opportunity

Emmanuel David

commented:

Am ready gloyyyy# cc3

Emmanuel David

commented:

Am ready gloyyyy# cc3

undefined

commented:

I am ready Zimbabwe for Jesus.

Pst Clem

commented:

I expect an overhaul of my being#cesazone5

Pst Clem

commented:

I expect an overhaul of my being#cesazone5

sheila G.

commented:

I'm ready!!

Godfrey

commented:

Yes we are READY!

samuel

commented:

Zimbabwe will never remain the same

samuel

commented:

From Glory to Glory ceph zone2

LaryHils.

commented:

I am ready ready ready #PastorChrisinZimbabwe #cephzone2 #followpastorChris

Pastor Chris: Global Prayer Network XHOSA...... Umthandazo ngentsimbi ye- 12 emini kunye nangentsimbi ye- 10 ngokuhlwa (Elizweni lakho/GMT) - NgoLwesihlanu, kuCanzibe ngomhla we- 5. Ungalidala ikamva olinqwenelayo. Funda ukuba ungakwenza njani oku kwiXilongo LeeNyaniso lanamhlanje okanye ulithulule ku http://rhapsodyofrealities.org ILizwi lisifundisa ukuba sikuxabise ukwetyisa iLizwi. UYoshuwa 1.8 ubhengeza ukuba: "Ize ingesuki incwadi yaló myalelo emlonyeni wakho; uze ucinge ngayo imini nobusuku, ukuze ugcine, ukwenze konke okubhaliweyo kuyo; ngokuba wòba nokuphumelela ngendlela yakho oko, ukwenze ngengqiqo oko". Yetyisa iLizwi namhlanje, njengokuba sizakuthandaza kakhulu ngeelwimi ngentsimbi ye- 12 emini kunye nangentsimbi ye- 10 ngokuhlwa (Elizweni lakho/GMT). Ukhumbule ukuya eNkonzweni yoMthendeleko ngeCawa, nezakube iqhutyelwa kwilizwe laseZimbabwe; Iintsikelelo ezininzi zizakube zikulindele. Amen. Ube nempela veki emnandi. UThixo anisikelele.

https://plus.google.com/115951539186128296712/posts/EHYbhvAF67s?_utm_source=1-2-2

Happy Wedding Anniversary!!! Keep flourishing.

Pastor Chris: Global Prayer Network. NDEBELE..... Umkhuleko wango 12 emini lango 10ntambama. ngolwesihlanu 5 Nkwenkwezi Uyenelisa ukuqoqa ikusasa lakho illuminati.Funda okunengi ku Rhapsody lanamhla loba ukulithatha lapha http://rhapsodyofrealities.org Ilizwi likaNkulunkulu liyasifundisa ukuqakatheka kokubakwazi ilizwi likaNkulunkulu. Siyakubona lokhu ku Joshua 1:8 omkhulu lomthetho akumelanga lisuke emilonyeni wakho. Kumele uhlale ukhuluma ekuseni lase mini lantambama. Ukuba uyenze konke elikuxwayisakhona. Ngoba ngokwenza njalo uyathola intokozo endleleni yakho. Lokwenza ngonanzelelo. Cabangisisa ngesifundo esiphezulu. Sizakhuleka Okwemizuzwana elitshumi lanhlanu.sikhuleka ngo 12emini lango 10ntambama. Ukhumbule ukubambana lathi ngesonto lapho esizabe silent sile nkonzo yokwamukela umzimba kaKristu. Izabe isenzelwa e Zimbabwe.izibusiso ezinengi zikulindele enkonzweni leyi. Amen. Ube lempela viki enhle. INkosi ilibusise

Happy Birthday to A most Amazing, every happy and ever helpful Sister. ... God bless you

https://www.kingsch.at/p/snvc7zv

Happy Birthday to my wife, my sunshine, you are the best of the best. Thank you for all you do for me and Esohe!!!

Updated his profile photo

#pstDB I can't keep quiet my father's birthday is coming soon

Happy Wedding Anniversary Sir. I love you sir/Ma

KingsChat logo
Loading spinner