The InnerCity Mission for Children: Upcoming Events-moving to Greater Heights on KingsChat Web

Upcoming Events-moving to Greater Heights The InnerCity Mission School specially invites YOU to her VALEDICTORY CEREMONY . It had indeed been a fruitful and flourishing academic year and journey for the graduating students... So come celebrate with Us.

Upcoming Events-moving to Greater Heights
Oyebowale Oluwakemi

commented:

Glory

Oyebowale Oluwakemi

commented:

Glory

Morgan Zion

commented:

Awesome #CEZONE3PHCRUMUOLUMINICHURCH2

King Trevor Osas . God's General

commented:

Aweeesome

Okoedo Paul

commented:

The God that our MAN OF GOD PASTOR CHRIS SHOWS US IS TRULY ALIVE AND AWESOME. #MED-WESTZONE

Okoedo Paul

commented:

God i bless your name

Okoedo Paul

commented:

The God that our MAN OF GOD PASTOR CHRIS SHOWS US IS TRULY ALIVE AND AWESOME. #MED-WESTZONE

Okoedo Paul

commented:

God i bless your name

MINGOUE Emerantine

commented:

Wow!!!!

GLORIOUS PHENOMENON

commented:

Glory to God!!!

Etop Williams

commented:

Wow wow wow wow

LUSOGA.... Okusaba esaagha 6 edh'emisana ne saagha 4 edh'obwile Leero - olw'okusatu omwezi ogw'omusanvu - 17 Bulikimu kisoboka eli oyo aikiriza. Yega ebisingagho mu Rhapsody yaleelo oba okuva ku http://rhapsodyofrealities.org bwoba ozila katabo ka mwezi gwamusanvu. Ab'efeso 6:18-20, "Buliidho musabenga, nga Mwoyo bw'anaabanga abagalagiire. Mubenga beetegefu nga timwiririra, musabirenga abatuukirivu boonaboona. Zeena munsabire, bwe naabanga nga ndhogera, mpeebwe eby'okwogera, era mbyogere nga titya, nga mmanhisa abantu ekyama eky'Amawulire Amalungi. Ndi mukwenda wa Mawulire ago Amalungi waire ndi mu ikomera. Munsabire ndobe kutya mu kugamanhisa abantu nga bwe kigwaniire". Ku saagha 6 edh'emisana n'esaawa 4 edho'bwile twida kusaba mu nnimi okumala edaakiika 15. Sabila ababuliizi bamawulire Amalungi mu nsi yoonayoona abali kubonerezebwa olwomulimu gwe bakola n'abakurisitayo bebaasiba olwendikiriza yaibwe mu Kurisito. Saba Omwoyo Omutukuvu abaizemu amanhi, beyoongere okuba abagumu mundikiriza yaibwe. Yatula emirembe, obuvumu n'ekisa, gyebali era beyongere okumanhisa abantu Musengwa Yesu Kurisito, oyo alibayamba mu mbeera yoonayoona. Amiina. Idhukira okusabaku nife Leero, Katonda akughe omukisa.

Happy birthday sister Uwa!!

Faith Is The Currency We Spend... #cephzone2

IYD2017 #FLOURISHINGTEENS #AUGUST12

Happy birthday to Sis Oluchi Agugua,thank you for all you do in ministry especially in Elelenwo 1 Church.I love you

Updated his profile photo

glory to be God hallelujah Amen

Happy Birthday Pastor Doris Keeping Flourishing!

NDAU.... Mukumbiro Wenguva Dza12 Masikati, Nenguvazve Dza10 Madeekoni, WeZuva ReChitatu, 19 Chikunguru Munhu ane gonda aana chaasikakoni kuita. Funda zvakawanda ngepadera pendaa iyi muRhapsody ranyamashi. Asi dangani ausati waa neRhapsody remwedzi uno, ritore pa:http://rhapsodyofrealities.org VaEfesu 6:18-20 inoti, "Mukumbire nguva dzeshe muMweya, nokukumbira kweshe nokupota. Muneizvi mumipinimidzo ngwarai nokusengerera kweshe nokukumbirira vakacheneswa veshe, neniwo mundikumbirire, kuti ndipuwr izwi rokuereketa ngokushinga, kuti ndidudzire zvakafishika zveVhangeri, ngendaa yaro inini ndiri muemereri wakasungwa ngemaketani; kuti ndierekete ngokushinga, kudai ngezvinosisira kuti ndierekete". Tichakumbira ngenguva dza12 masikati, nenguvazve dza10 madeekoni. Tichakumbira kwezvikamu gumi nezvishanu panguva idzi. Tinenge tiri kukumbira mumweya zvine shungu. Tinenge tiri kukunbirira vaChumairii veVhangeri pashi peshe. Tinoda kukumbirira vaya vavo vari kutambudzirwa Vhangeri zvakanyanya. Tinodawo kukumbirira Vakristu vakasungirwa gonda ravo muna Kristu. Kumbira kuti vanhu ava vagwinyiswe ndiMweya Wakachena. Kumbira kuti vaeme vakagwinya mukugonda. Ronza kuti vachaa nokunyarara. Vacharamba vakashinga. Vachaona nyasha dzaMwari. Avana chichakona kuvazunungusa. Vacharamba vari zvapupu zvaMambo wedu, noMuponesi, Jesu Kristu. Jesu ava vachavarwirawo vari mudenga. Ameni Ukarakadze kuenda kuchechi nyamashi. Asi dangani kwouri akuna chechi yako, ronga kuipinda pamhepo.

#PWK2007 #MOTHEROFSTARS #CELEBRATINGGREATNESSPWK

KingsChat logo
Loading spinner