Elaine Gordon: Blessings on KingsChat Web

Blessings

Blessings Blessings Blessings Blessings

Pastor Chris Live:Global Prayer Network. SOUTHERN AFRICAN LANGUAGES. SHONA. Munamato Wenguva Dza12 Masikati Na10 Manheru, WeMusi WeMuvhuro, 13 Nyamavhuvhu, Watinoita Pamwe Chete NaMufudzi Chris Takava neshumiro yekunamatira varwere nezuro, kuchikoro cheHealing School, kuLagos. Shumiro iyi yakabudirira zvikuru. Zvishamiso zvakawanda zvakaitika. Vakawanda vakaporeswa. Vakawanda vakasunungurwa kumadhimoni. Vamwe vakawanda vakapa moyo yavo kuna Ishe. Takaona nyasha dzaMwari dzakawanda. Takaona hunyoro hwavo. Takaona rudo rwavo. Saka tinovatenda. Mukristu munhu ava kugona kudyidzana naMwari. Munhu ava kugona kurarama muHumambo hwekudenga. Izvi ndizvo zvatiri kudzidza muRhapsody ranhasi. Asi kuda hausati wava neRhapsody remwedzi uno. Ritore pa: http://rhapsodyofrealities.org. Ubatsirevo vamwe vawane bhuku iri. VaEfeso 1:16-19 inoti, "Handiregi kuvonga pamusoro penyu, ndichikurangarirai paminyengetero yangu; kuti Mwari waShe wedu Jesu Kristu, Baba vokubwinya kukuru, akupei mweya wokuchenjera nowokuzarurirwa pakumuziva; Mavhenekerwa meso omoyo wenyu kuti muzive kuti kudana kwake ku… NDAU Mukumbiro Wenguva Dza12 Masikati Nenguvazve Dza10 Madeekoni WeZuva RoMuvhuro, 13 Nyamavhuvhu, Wetinoita Pamwepo NaMufundisi Chris Zuro takaa neMudiro wekunamatira varwere, kuchikoro cheHealing School, kuLagos. Mudiro uyu wakabudirira yaamho. Zvishamiso zvakawanda zvakaitika. Vakawanda vakaporeswa. Vakawanda vakasunhurwa kumadhimoni. Vamweni vakawanda vakapa mwoyo yavo kuna Mambo. Takaona nyasha dzaMwari dzakawanda. Takaona kupfaa kwavo. Takaona rudo rwavo. Ndizvo tinovabonga. Mukristu munhu aakukona kudyidzana naMwari. Munhu aakukona kurarama muUmambo hwemudenga. Izvi ndizvo zvetiri kufunda muRhapsody ranyamashi. Asi dangani ausati waa neRhapsody remwedzi uno, Ritore pa:http://rhapsodyofrealities.org. Udetserewo vamweni vawanewo bhuku iri. VaEfesu 1:16-19 inoti, "Andirekeri kubonga ngendaa yenyu, ndechimukarakadza mumikumbiro yangu ,kuti Mwari waMambo wedu Jesu Kristu, Baba vouthende, vamupe mweya woungwaru nowokuoniswa muruziyo rwake, munemadziso omwoyo yenyu akavhenekerwa, kuti imwimwi muzie binin…

#shine #beauty #dress #gold #kings #jewelry #maryhay

A must attend Program!

Updated his profile photo

GIFT IT .... We're sending 20,000 children back to school in 40 nations.... Be a part of it. Visit www.theinnercitymission.ngo/backtoschool #EndChildPovertyNOW #BackToSchool #EndChildPovertyNOW #BackToSchool #EverychildIsYourChild #reflection #Global

Updated his profile photo

https://www.kingsch.at/p/MEk4eUV

Pray pray

Happy birthday to my dearest Brother and Friend, Pastor Ted Obieroma. Thank you for your friendship all these years and your commitment to the vision of our Man of God. Thank you for your exemplary leadership in EWVZ6. We love dearly. Best Regards from the nation of Tanzania.

https://www.kingsch.at/p/Ymk5djB

KingsChat logo
Loading spinner