Translators' Network International: Pastor Chris:Global Prayer Network. NDAU... on KingsChat Web

Pastor Chris:Global Prayer Network. NDAU... Kumbira pamwepo naMufundisi Chris mumukumbiro we12 masikati nenguvazve dza10 madeekoni Muvhuro - Ndira 16 Mwedzi waKukadzi uri kuuya nezvifumiso zvakanakisisa zveVaChumairi neVaFundisi veVhangeri mumishongano ichaitwa naPastor Benny Hinn muLagos, Nigeria nekuAccra, Ghana. Kuti mukwanise kunyoresa, ringirai pakhero inoti http//pastorchrisonline.org Tichakumbira muzvikamu zvemaminiti 15 panguva dza 12 masikati nenguvazve dza10 madeekoni. Tichakumbira zvakanyanya ngendimi itsva . Uyezve kumbirira nyika yako, uchishandisa mazwi auchapuwa ndiMweya Wakachena kukutungamirira. VaFiripi 2:9-10 inoronza yechiti, "Ndizvo Mwari wakamukudza kakurutu, akamupa zina riri padera pezina reshe, kuti ngezina raJesu mabvi eshe agwadame, evari mudenga nevari munyika nevari pashi penyika". Hareruyah. Mwari vakudakadzisei.

Translators' Network International avatar picture

GET READY! It's Super Sunday with Pastor Ose Get ready to be elevated by the word Invite your friends and family. #PastorChrisonradioeverywhere

HBD Sis Jean. Thank you for being a great helper of the work. You keep flourishing on every side. I 💖💖 u dearly. #cebramptonwest #cecanada

updated his profile photo

SECTIONS OF OVERFLOW DURING THE SPECIAL SUNDAY SERVICE WITH OUR HIGHLY ESTEEMED REGIONAL PASTOR- REV. TOM AMENKHIENAN. #CEOWERRI #SEVZ1

Did u keep something very important and you can't find it ?SPEAK IN TONGUES and that thing will find u. thank u PST CHRIS 4 teaching me WELL

#SMCGhana #PstChrisPstBennyInGh #CeAccraGhanaZone #CeSomanya

I Don't Look Like What I Have Been Through. Our God Is A Bigger Than The Biggest and Greater Than The Greatest.

Amen!

updated his profile photo

Pastor Chris:Global Prayer Network. MANYIKA Munamato Wa12 Masikati Na10 Manheru, WeMusi WeMuvhuro, 16 Ndira Mwedzi waKukadzi uchawe ngemikana yakanaka kuWaFundisi ngeWashumiri weVhangeri. Uchawe ngemaropafadzo akawanda kwawari zvekare. Tichange tiine misangano yatichaita naMufudzi Benny Hinn. Misangano iyi ichaitwa kuLagos, Nigeria, ngekuAccra, Ghana. Kuda ungade kunyoresa kupinda misangano iyi. Shanyira pa: http://pastorchrisonline.org. Tichanamata ngedzimweni ndimi, ngeshungu, kwezvimaminiti gumi ngemashanu, na12 masikati na10 manheru. Nyengetererawo nyika yako, kunyanya. Inyengeterere uchishandisa masoko auchapiwa naMweya Mutsvene. Aya anenge ari masoko ekuronga mahambiro ezviro munyika yako. VaFiripi 2:9-10 ingoti, "Saka Mwari wakamukudza zvikuru, akamupa zita rinopfura mazita ese; kuti muzita raJesu mabvi ese apfugame, ezviri kudenga ngezviri panyika, ngezviri pasi penyika". Hareruya! Mwari wakuropafadze.

KingsChat logo
Loading spinner