CE Port Harcourt Zone 1: CONGRATULATIONS PASTOR SIR! #PTA414 #CEPHZONE1 on KingsChat Web

CONGRATULATIONS PASTOR SIR! #PTA414 #CEPHZONE1

CONGRATULATIONS PASTOR SIR! #PTA414 #CEPHZONE1

All is set for the big day tomorrow! 💃💃💃💃💃 #FlourishingTeens #CEAccraGhanaZone #LAATeensChurch

Happy birthday esteemed Pastor sir. Thank you for inspiring me specially. I love you dearly. #cephzone2

Pastor Chris:Global Prayer Network. SEYCHELLES CREOLE... Lapriyer 12midi e 10er diswar (Lokal/GMT) - Vandredi Avril 14 Pou en lavi an bonn sante e avek sikse, ou bezwen deside pou ou ogmant u lafwa e non pa ou bann lafreyer. Aprann plis dan Rapsodi ozordi oubyen download lo http://rhapsodyofrealities.org Nou dan sa lasemenn Pak kot krisifiksyon, lanmor, lanterman e rezireksyon Zezi Kris i gany komemore. Sa keksoz pli enportan pandan sa peryod, i depi Merkredi ziska Dimans, ki son bi i 'Son Pasyon'. Akoz Parol in deklare dan Izai 53: 5-12 5 "I ti gany blese pou nou bann pese, in gany blese pou nou bann inikite: sa pinisyon pou nou lape ti lo li; e avek sa bann mark fwete, nou ti gany geri. 6 Nou ti parey bann mouton ki perdi; sakenn nou noun al dan diferan direksyon. 7 I ti gany oprese, e i ti gany aflize, me i pa ti ouver son labous: i ti gany anmennen parey en mouton pe al gany touye, e zis parey en mouton i reste trankil devan sa dimoun ki pe raz li, i pa ti ouver son labous. 8 I ti gany pran sorti dan prizon e sorti dan zizman: e lekel ki pou deklar sa zenerasyon? akoz i tin gany koupe avek larestan bann dimoun lo later: akoz bann pese bann dimoun tin bles li. 9 E son latonm ti avek bann ki move e bann ki ris dan lanmor; akoz i pan fer okenn vyolans, e napa okenn move keksoz kin sorti dan son labous. 10 Me ti rann plezir Senyer pou bles li; ti donn li douler: ler ti donn son nanm konman en sakrifis pour bann pese, i pou war son lagrenn, e plezir Senyer pou prospere dan son lanmen. 11 I pou vwar sa lalit bann nanm, e i pou gany satisfye: atraver son konesans, mon servant dwat pou zistifye bokou; akoz i pou pran zot bann inikite. 12 Alors mon pou diviz son porsyon parmi bann ki gran, e i pou diviz bann domaz parmi bann ki for; akoz in vid son nanm lo lanmor; e in pran bann pese bokou dimoun, e in entersed pou zot bann pese" Sa i bann vers merveye kot nou pou priy plis an lang 12midi e 10er diswar (Lokal/GMT). Anmezir ou priye, loue Senyer avek en leker ranpli avek lapresiasyon e remersiman anver sa enn kin kontan nou e donn Son lekor pour nou. Beni se son non pour touzour. Amen.

The best Competition is to compete with your self, ie to out give your or out do your past in Partnership, and in soulwinning

https://www.kingsch.at/p/jahr8lg

Pastor Chris:Global Prayer Network. MANYIKA... Munamato Wenguwa Dza12 Masikati, Na10 Manheru, WeMusi WeChishanu, 14 Kubvumbi Ungofanire kuwaka rutendo rwako. Usawaka kutya kwako. Ndiko kuti uwe ngehupenyu unofadza. Ndiko kuti ubudirire muhupenyu. Dzidza zvakawanda panyaya iyi muRhapsody ranhasi. Unokona kuriwana pa: http://rhapsodyofrealities.org Soto rino ndiro ratinorangarira kufa, kuwigwa, ngekumuka kwaJesu Kristu. Tinorangarira zviro izvi kubva musi WeChitatu, kusvika musi weSvondo. Asi pane chinonyanya kukosha pamazuwa aya. Chiro ichi iShungu dzaKristu. Shungu idzi ndidzo dzatinoerenga muna Isaya 53:5-12. Ndima idzi dzinoti, "Asi akakuwadzwa ngekuda kwekudarika kwedu, akarwadziwa ngekuda kwezvakaipa zvedu; kurohwa kwakatiwigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa ngemaanga ake. Isu tese samakwai, takanga takarasika , takatsauka umwe ngeumwe ngenzira yake; uye Jehovha akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tese. Akamanikidzwa, akarohwa, kunyange zvakadaro haana kushamisa muromo wake; akauyiswa segwayana rinoiswa kundobayiwa uye segwai pamberi pawaweuri waro, akanyarara, saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Achaona zvaakatamburira ngemweya wake, akagutiswa; ngekuziwa kwake muranda wangu akarurama acharuramisira wazhinji; achatakura zvakaipa zvawo. Saka ndichamuganhurira mugowe pamwe chete ngewakuru, achagowerana zvakapambwa nawane simba; ngekuti akadurura mweya wake kukufa, akaerengwa pamwe chete nawadariki; akatakura chiwi chawazhinji, akanyengeterera wadariki". Ndima idzi dzinoshamisa zvikuru! Tichanamata nenguwa dza12 masikati na10 manheru. Tinoda kunamata ngendimi panguwa idzi. Namata, uchitenda Jesu. Ndiwo wakatida. Wakasvika pakufa. Wakafa, kuti isu tisafa. Zita rawo ngarikudzwe ngekusingaperi. Ameni

It'll be life-transforming! 💃💃 #FlourishingTeens #CEAccraGhanaZone #LAATeensChurch

Happy birthday Brother Kelechi Nwamara We love and appreciate you Sir! God bless you!

Pastor Chris:Global Prayer Network. KINYARWANDA... Isengesho saa sita z'amanywa na saa yine z'ijoro. Kuwa gatanu, Mata 14. Kugirango ubeho ubuzima buzira umuze kandi bw'ubutsinzi, haranira kugaburira ukwizera kwawe aho kugaburira ubwoba. Menya ibirenzeho mu rusobe rwuyumunsi cyangwa wakura agatabo hano: http://rhapsodyofrealities.org niba utagafite. Iki ni icyumweru cya pasika aho kubambwa, gupfa, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo byibukwa. Ikintu cy'ingenzi muri ibi bihe, kuva kuwa gatatu kugera ku cyumweru ni impamvu y' "ISHYAKA RYE". Ijambo rirahamya muri Yesaya53:5-12 riti "5Nyamara ibicumuro byacu ni byo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ni yo adukirisha 6Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese 7Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, ni ko atabumbuye akanwa ke 8Guhemurwa no gucirwa ho iteka ni byo byamukujeho. Mu b'igihe cye ni nde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? 9 Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe nubwo atagiraga urugomo, kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke 10 Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitamba ho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama, ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe 11 Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo 12Ni cyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa akabaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome." Mbega imirongo ihambaye! Turasenga cyane mu ndimi Saa sita z'amanywa na saa yine z'joro. Uko usenga, ramya numutima wuzuye gushima uwadukunze akatwitangira. Izina rye rishimwe ibihe byose. Amen

"There's courage to face a fight, and there's courage to make a fight" - Pastor Ambrose, quoting Pastor Chris. Live @CecUyo #cfcuyo

KingsChat logo
Loading spinner