Prince Mwendwa: Happy Birthday Pastor Ma, I on KingsChat Web

Happy Birthday Pastor Ma, I love you Dearly. #incomparableptad #ptadlightsgoldenjubilee #2000kidsbacktoschoolinnercitymissioncampaign

Happy Birthday Pastor Ma, I Happy Birthday Pastor Ma, I

Happy Birthday Pastor Ma, I love you Dearly. #incomparableptad #ptadlightsgoldenjubilee #2000kidsbacktoschoolinnercitymissioncampaign

MAKING CHANGES EVERYWHERE!!

Updated her profile photo

https://www.kingsch.at/p/UWVKNzJ

Klippyo Studio What's klippyo? https://jvz6.com/c/1295959/327439 Create square videos, vertical videos, captioned videos, complication videos and more from the comfort of your smartphones, tablet or computer. Professional content videos with no professional qualities required.

Happy Birthday Pastor Ma, I love you Dearly. #incomparableptad #ptadlightsgoldenjubilee #2000kidsbacktoschoolinnercitymissioncampaign

Day 2 #prayingnow #prayerthonwpc #prayingwithpastorchris #southafrica #ceptawest #zone2

PRAY-A-THON JUNE 4TH AFRICAN LANGUAGES SHONA: NYENGETERERA VANORWARA Bhaibheri rinoti, "Mudikani, ndinonyengetera kuti uve noutano hwakanaka uye kuti zvose zvikunakire kunyange sokufara kwomweya wako". Tinoverenga izvi muna 3 Johane 1;2 Mwari vanoshuva kuti vanhu vagare vari vatano. Ruka 5:12-13 inoti, "Jesu paakanga achiri mune rimwe ramaguta, mumwe murume akanga azere namaperembudzi akauya. Akati achiona Jesu, akawira pasi nechiso chake akamukumbira zvikuru achiti, “Ishe, kana muchida, munogona kundinatsa.” Jesu akatambanudza ruoko rwake akabata murume uyu akati, “Ndinoda, chinatswa!” Pakarepo maperembudzi akabva paari. Ndima iyi inotiratidza pachena zvatinoshuvirwa naMwari.   Mabasa 10:38 inoti, "Zvokuti Mwari akazodza sei Jesu Kristu weNazareta noMweya Mutsvene nesimba, uye kuti akapota sei nenyika achiita zvakanaka achiporesa vose vakanga vari pasi pesimba radhiabhori, nokuti Mwari aiva naye.". Isaya 33:24 inotivo, "Hapana ugere muZioni uchati: Ini ndinorwara ..." (NIV) Tichanamata nenguva dza12 masikati, na10 manheru. Tichanamata kwezvinhambo gumi nezvishanu panguva idzi. Tichanamata zvikuru nendimi. Tinodavo kunyengeterera vanorwara. Tinoda kuti vagamuchira nhau dzaMwari dzakanaka. Idzi inhau dzinotizivisa kuti Mwari vakatiporesa. Inhau dzinotiudza kuti muna Kristu ndimo mune hutano hwedu hwakanaka. Tinoda kuti varwere ava vagamuchire nyasha dzaMwari. Ndiko kuti vakasire kupora. Simba raMwari rinoporesa rinozoshanda mumiviri yavo. Nyengetereravo Vakristu vari kunetseka nehurwere. Rutendo rwavo ngarusimbe. Ngavagamuchire hutano hweVamwari. Ndihwo hwatakapiwa muna Kristu. Raira kuti vapore kose kwavari, vasimuke vakasimba. Ngavatange kushumira Mwaripasina chinovakanganisa. Ameni.   Munamato uyu ndiwo watichabata nawo kubva zvino, kusvika mangwana na12 masikati, tichipiwa mumwe. Rangarira kuti tose tichanamata na12 masikati, na10 manheru. Boka rimwe nerimwe richazovazve neimwe nguva yarinonamata. Utsvake kuti boka rako rinonamata nguvai. Asi pamusoro pazvo, uzvisarudzire nguva yaunobatana nevamwe pasi rose, uchinamata. Unowana vanhu ava paKingsChat, pa: @PastorChrisLiveTV. Unogonavo kuvawana pa: https://pastorchrislive.org. Mwari vakuropafadze.

#cemidwestzone #hbdp603

#Prayingnow #SAZone2 #PretoriaCentral

KingsChat logo
Loading spinner