CE Southern Africa Zone 3: Praying With Pastor Chris in on KingsChat Web

Praying With Pastor Chris in Chichewa "kupemphera ndi Pastor Chris m'chichewa You can now receive prayer posts from Pastor Chris in Chichewa Language "tsopano mungathe kumalandira zopembedzera kuchokera kwa Pastor Chris m'chilankhulo cha chichewa Chikhulupiriro chenicheni chiyenera kukhala cholunjika bwino. Phunzirani za mbiri mu Rhapsody walero kapena pangani download pa internet ku rhapsodyofrealities.org Aefeso 6:18-20 akuti, mwa pemphero lonse ndi pembedzero mupemphere nthawi yonse mwa Mzimu, ndipo poonjezera pamenepo cicezerere ndi kupembedzera oyera mtima onse, ndi ine ndemwe, kuti andipatse mau m'kunditsegulira m'kamwa molimbika, kuti ndizindikiritse anthu cinsinsico ca Uthenga Wabwino, cifukwa ca umene ndiri mtumiki wa m'unyolo, kuti m'menemo ndikalankhule molimbika, monga ndiyenera kulankhula. Mumphindi zonse 15 pa 12 koloko masana ndi 10 koloko madzulo, tipemphera molimbika m'malirime, ndikupempherera makamaka oyera mtima azathu padziko lapasi kuti mau aMulungu akhala ndi ulemerero mosavuta mwaiwo komaso kudzera mwaiwo. Pemphererani azibusa ndi atsogoleri mu utumiki, kutsindika kuti ndi ozazidwa nthawi zonse ndikulimbika kularika mau ndi mphavu. Tsindikani kuti ndiolimbikitsika ndi mphavu tsiku liri lose ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwao; kukwaniritsa bwino lomwe ntchito yawo ya uthenga wabwino ndikukwaniritsa zolinga zonse ku ulemerero waMulungu. Hallelujah Kumbukirani kukhala nawo pamapemphero amkati mwa sabata lero kutchalitchi kapena pa internet. Ambuye akudalitseni #sazone3 #cesazone3 #pastorchrislive

Praying With Pastor Chris in

TOTAL EXPERIENCE - 13TH AUGUST Time to be equipped! #tebukz1

As a Christian you are not in a battle; you were born beyond the battle-line. We are more than conquerors!#CEBENINZONE3

You measure a man's worth by the power of his enemies.#CEBENINZONE3

Prayer at 12noon and 10pm (Local/GMT) - Wed Aug 3, 2016. True faith must be definite and directed. Learn more from today's Rhapsody or download from http://rhapsodyofrealities.org Ephesians 6:18-20 says: "Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak". In both 15min sessions at 12noon and 10pm (Local/GMT), we'll pray fervently in tongues, and specially for our fellow saints around the world, that the Word of the Lord will have free course in and through them and be glorified. Pray also for Pastors and leaders in ministry, affirming that they are continually filled with boldness to declare the Word with power, and are strengthened daily with might by God's Spirit in their innerman, effectively carrying out the service of the gospel and producing the desired results to the glory of God. Hallelujah. Amen. Remember to attend today's midweek service in church onsite or online. God bless you!

#Penomepa31

Mother nd daughter

updated their profile photo

Minister of Basic Education Hon Angie Motshega receives a Rhapsody from St Omphile at the Midrand Taxi Rank Voting Station #spreading

The Christian is a supernatural being in a natural body-Pst Freedom. Thank u 4 these words #exceptionalCMD#blwzonec#blwcampusministryrocks

God knows the outcome of our tomorrow; be smarts to take advantage of his foreknowledge, by allowing Him lead u by His Spirit#CEBENINZONE3

KingsChat logo
Loading spinner