Mary Mlambo: #Prayingnow #SAZone2 #PretoriaCentral on KingsChat Web

#Prayingnow #SAZone2 #PretoriaCentral

#Prayingnow #SAZone2 #PretoriaCentral

#cemidwestzone #hbdp603

PRAY-A-THON JUNE 4TH AFRICAN LANGUAGES SHONA: NYENGETERERA VANORWARA Bhaibheri rinoti, "Mudikani, ndinonyengetera kuti uve noutano hwakanaka uye kuti zvose zvikunakire kunyange sokufara kwomweya wako". Tinoverenga izvi muna 3 Johane 1;2 Mwari vanoshuva kuti vanhu vagare vari vatano. Ruka 5:12-13 inoti, "Jesu paakanga achiri mune rimwe ramaguta, mumwe murume akanga azere namaperembudzi akauya. Akati achiona Jesu, akawira pasi nechiso chake akamukumbira zvikuru achiti, “Ishe, kana muchida, munogona kundinatsa.” Jesu akatambanudza ruoko rwake akabata murume uyu akati, “Ndinoda, chinatswa!” Pakarepo maperembudzi akabva paari. Ndima iyi inotiratidza pachena zvatinoshuvirwa naMwari.   Mabasa 10:38 inoti, "Zvokuti Mwari akazodza sei Jesu Kristu weNazareta noMweya Mutsvene nesimba, uye kuti akapota sei nenyika achiita zvakanaka achiporesa vose vakanga vari pasi pesimba radhiabhori, nokuti Mwari aiva naye.". Isaya 33:24 inotivo, "Hapana ugere muZioni uchati: Ini ndinorwara ..." (NIV) Tichanamata nenguva dza12 masikati, na10 manheru. Tichanamata kwezvinhambo gumi nezvishanu panguva idzi. Tichanamata zvikuru nendimi. Tinodavo kunyengeterera vanorwara. Tinoda kuti vagamuchira nhau dzaMwari dzakanaka. Idzi inhau dzinotizivisa kuti Mwari vakatiporesa. Inhau dzinotiudza kuti muna Kristu ndimo mune hutano hwedu hwakanaka. Tinoda kuti varwere ava vagamuchire nyasha dzaMwari. Ndiko kuti vakasire kupora. Simba raMwari rinoporesa rinozoshanda mumiviri yavo. Nyengetereravo Vakristu vari kunetseka nehurwere. Rutendo rwavo ngarusimbe. Ngavagamuchire hutano hweVamwari. Ndihwo hwatakapiwa muna Kristu. Raira kuti vapore kose kwavari, vasimuke vakasimba. Ngavatange kushumira Mwaripasina chinovakanganisa. Ameni.   Munamato uyu ndiwo watichabata nawo kubva zvino, kusvika mangwana na12 masikati, tichipiwa mumwe. Rangarira kuti tose tichanamata na12 masikati, na10 manheru. Boka rimwe nerimwe richazovazve neimwe nguva yarinonamata. Utsvake kuti boka rako rinonamata nguvai. Asi pamusoro pazvo, uzvisarudzire nguva yaunobatana nevamwe pasi rose, uchinamata. Unowana vanhu ava paKingsChat, pa: @PastorChrisLiveTV. Unogonavo kuvawana pa: https://pastorchrislive.org. Mwari vakuropafadze.

Day 2 #prayingnow #prayerthonwpc #prayingwithpastorchris #southafrica #ceptawest #zone2

Happy Birthday Pastor Ma, I love you Dearly. #incomparableptad #ptadlightsgoldenjubilee #2000kidsbacktoschoolinnercitymissioncampaign

Happy Birthday Pastor Ma, I love you Dearly. #incomparableptad #ptadlightsgoldenjubilee #2000kidsbacktoschoolinnercitymissioncampaign

#cemidwestzone #hbdp603

KINGING IN WORDS "As a child of God, when you speak, make sure what you say is in sync with the Word." -Pastor Chris IN TODAY'S RHAPSODY of June 4th, Our Man of God, Pastor Chris, instructs on speaking in sync with the Word. We read that: When you study the first chapter of Genesis, you’ll understand why everything has intelligence. In the third verse, the Bible says, “And God said….” Throughout the chapter, we find many instances where God gave the Word and everything He said came into existence and retained intelligence. For example, when He commanded the water to bring forth fishes from the sea, the water retained that memory or programming and produced the fishes. Both the water and the fishes that came out of it were connected to the programming of God’s Word. By talking to those elements, God communicated and programmed energy into them, and they retained it. So, as a child of God, when you speak, make sure what you say is in sync with the Word. Remember, your words are impregnated with power and authority. Hallelujah! Speak to your body, your car, your business, the tools you work with, your furniture, and everything connected to you; they all have intelligence. Speak what you want to see, and what you want them to bring forth, and it shall be so. Use your mouth, your words, to chart your way and programme your life in excellence; from victory to victory, and from glory to glory. Glory of God! #KINGINGwithPastorUyi FOLLOW THIS SUPERUSER ACCOUNT

#prayingwithpastorchris #UAE #Middleeastzone #Prayingnow

#prayingnow #SouthAfrica #cesazone1 #Randburg

We making power available and effecting changes around the world. Glory to God #prayingnow #PCLprayathon2019; #France, #WesternEUZone2,

KingsChat logo
Loading spinner