Brighton Chitamba avatar picture

Brighton Chitamba profile on KingsChat Web

Satani takamukurira. Iye. NeVana vake. NeVazukuru vake. ANOTITYA. ZVEKUTI! http://7.am/shona0704.aspx

Has the devil hit you hard? Relax! He's panicking. Just keep telling him off HE'LL SOON BE LOCKED UP: http://7.am/english0704.aspx

Uri kunzwa kuvhiringika here? Wedzera Shoko raMwari! UNOPENGENUKA!http://7.am/shona0703.aspx

The more Word of God you have. The less confused you are. WHY WOULDN'T YOU LOVE IT? http://7.am/english0703.aspx #stillpraying

Uri kunzwa kuneta pamweya? Wedzera kunamata. Enda KuChechi! NDIWO MUSHONGA WACHO: http://7.am/shona0702.aspx

Wakanyikwa muna Kristu Kuita kuputirwa! HAPANA CHINGAKUWANA! http://7.am/shona0701.aspx

The devil cannot reach you. You are hidden in Christ. NOW, TALK LIKE YOU ARE SAFE! http://7.am/english0701.aspx

Batirira KuShoko RaMwari. NDIRO RINE YESE! Harikurasisi: http://7.am/shona0630.aspx

The Word of God is your only hope. Not for lack of alternatives. But because it is THE REAL McCoy! http://7.am/english0630.aspx

FACT: It is only people who use the Word of God who will win in this world. BETTER JOIN THEM: http://7.am/english0629.aspx

Chirega kudonhedza chirongo. Wava kutosvika. URI KUKUNDA: http://7.am/shona0629.aspx

You are productive, and fruitful. YOU ARE BLESSED! http://7.am/english0628.aspx

Usasiira zvinhu panzira. Pedza zvaunenge watanga. NDIZVO ZVINOSHUVIWA NAMWARI: http://7.am/shona0628.aspx

When you thank God YOU ARE BLESSING HIM And He loves that! http://7.am/english0627.aspx

Unoropafadza sei Zvekudya zvako? Unotenda Mwari pamusoro pazvo! ZVINOBVA ZVAROPAFADZWA: http://7.am/shona0627.aspx

It does not matter how much wealth is plundered around you. THERE IS STILL MORE THAN ENOUGH FOR YOU! http://7.am/english0626.aspx

Muna Kristu hamuna murombo. UNOTOVA CHINOTO PAURI IPAPO! Chirarama seChinoto: http://7.am/shona0626.aspx

KEEP PREACHING! Take it to extremes! It is worth it; And most rewarding! http://7.am/english0625.aspx

Fuma chaiyo iri mumweya mako. Haigari muchikwama. SAKA NGWARIRA MWEYA WAKO: http://7.am/shona0622.aspx

Money is a deception. It is not THE real wealth Learn this in today's Rhapsody by Pastor Chris: http://7.am/english0622.aspx

KingsChat logo
Loading spinner